ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά αναμένεται μείωση των εργατοωρών κατά 90% για τη σήμανση των θέσεων των δέντρων.

Ποσοστό υλοποίησης: 30%

Πρωτότυπη εργαστηριακή έρευνα

Το ARCADIAN εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι αποτελεί προϊόν πρωτότυπης εργαστηριακής έρευνας. H πρωτοτυπία του συστήματος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αλγοριθμική προσέγγιση και βελτιστοποίηση της φύτευσης.

Το σύστημα συνδυάζει με καινοτόμο τρόπο μια σειρά αλγορίθμων με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης διάταξης των δένδρων στο χωράφι λαμβάνοντας υπόψη κλιματολογικά και εδαφολογικά δεδομένα, χωρικούς περιορισμούς και λειτουργικές προδιαγραφές.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης εναλλακτικών διατάξεων φύτευσης σε ελάχιστο χρόνο και με μηδενικό κόστος σχεδιασμού. Όλα τα ανωτέρω πρωτότυπα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος το διαφοροποιούν σε σχέση με τα συστήματα ή τις τεχνικές που διατίθενται στην αγορά σήμερα.

Η αυτοματοποιημένη τροφοδοσία του συστήματος από μια σειρά δεδομένα (αγρονομικά, γεωμορφολογικά, εδαφολογικά και κλιματικά) του δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζει όλες τις δυνατές διατάξεις φύτευσης του δενδρώνα και να επιλέγει τη βέλτιστη, εύκολα και γρήγορα, με μεγάλη ακρίβεια στην επισήμανση της θέσης φύτευσης των δένδρων κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό μέχρι σήμερα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου

Οι καλλιέργειες ακρόδρυων στην Ελλάδα καλύπτουν περίπου 434.000 στρ. Συγκεκριμένα οι αμυγδαλιές καταλαμβάνουν έκταση 133.000 στρ., οι καρυδιές 128.000 στρ. και οι φιστικιές 41.000 στρ. (ΕΛΣΤΑΤ 2019). Τα μεγέθη αυτά καθιστούν την Ελλάδα σε σημαντική θέση στην παγκόσμια παραγωγή αμυγδάλων, καρυδιών και φιστικιών.

Συγκεκριμένα βρίσκεται στη 15η θέση σε παραγωγή αμυγδάλων, στη 12η θέση σε παραγωγή καρυδιών και στην 6η θέση σε παραγωγή φιστικιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1996 ήταν στις 10 μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες και στα 3 προϊόντα. Αναμφίβολα, λοιπόν, η καλλιέργεια των ακρόδρυων είναι από τις σημαντικότερες στη χώρα καθώς συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, ενώ συμβάλλει στην απασχόληση και στις τοπικές οικονομίες.

To ARCADIAN θα προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική στον κλάδο των δενδρωδών καλλιεργειών δεδομένου ότι με την χρήση του θα βελτιστοποιηθεί η χρήση γης κατά την εγκατάσταση των νέων καλλιεργειών. Αναλυτικότερα αναμένεται 5-10% αύξηση του αριθμού φυτών λόγω βέλτιστης διάταξης φύτευσης των δένδρων, αναλόγως της πολυπλοκότητας του χωραφιού. Ενώ σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη κατανομή των επικονιαστών η αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής ανά στρέμμα εκτιμάται περίπου στο 15%.

Επίσης αναμένεται σημαντική μείωση στο κόστος της εργασίας επισήμανσης των θέσεων των δένδρων. Η φύτευση έχει υψηλές απαιτήσεις σε εργατοώρες και σε συνδυασμό με το στενό χρονικό περιθώριο εκτέλεσης της, το κόστος είναι αυξημένο. Συνολικά αναμένεται μείωση των εργατοωρών κατά 90% για τη σήμανση των θέσεων των δέντρων. Επίσης εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση των απαιτούμενων εργατοωρών σε όλον τον χρονικό ορίζοντα της εκμετάλλευσης μέσω της αύξηση της προσβασιμότητας των μηχανημάτων στον οπωρώνα. Το αναμενόμενο όφελος εκτιμάται σε 8%.