Αυτόματο σύστημα σχεδιασμού και προετοιμασίας εγκατάστασης ακρόδρυων

ARCADIAN

Σηματοδότηση Μέτρο 16 - ΧΑΑ

Η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο του έργου

Η καλλιέργεια δένδρων είναι πολυετής καλλιέργεια, συνεπώς οι αλλαγές που θα αποφασιστούν να γίνουν στον δενδρώνα μετά την εγκατάστασή του είναι πολύ δύσκολες και κυρίως οικονομικά ασύμφορες. Για τον λόγο αυτό ο παραγωγός θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης. Λάθη και παραλείψεις είναι δυνατόν να εξακολουθούν να υπάρχουν όλα τα έτη της παραγωγικής ζωής των δέντρων, με συνέπεια αφενός τη μειωμένη ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής, αφετέρου την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω των επιπρόσθετων δαπανών. Σήμερα η εγκατάσταση ενός νέου δενδρώνα γίνεται με μετρήσεις στον αγρό κατά κύριο λόγο από τον ίδιο τον παραγωγό με εμπειρικό τρόπο.

Είναι γνωστό ότι προκειμένου να καθοριστεί η διάταξη φύτευσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την καλλιέργεια, τη γονιμότητα του εδάφους και τις τοπογραφικές παραμέτρους. Το ARCADIAN στοχεύει στην εφαρμογή ενός συστήματος ακριβούς σχεδιασμού νέου οπωρώνα.

Η καινοτομία του έργου

Το ARCADIAN περιλαμβάνει τόσο εμπορικά στοιχεία όσο και στοιχεία που αποτελούν αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας. Αναλυτικότερα το σύστημα κατορθώνει να συνδυάσει αποτελεσματικά και με επιτυχία οποιοδήποτε εμπορικό drone και μετεωρολογικό σταθμό με ένα καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού και προετοιμασίας εγκατάστασης ακρόδρυων, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης της διάταξης φύτευσης των δένδρων. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη εισάγοντας αγρονομικά, γεωμορφολογικά, εδαφολογικά και κλιματικά δεδομένα να επιλέγει τη βέλτιστη διάταξη του δενδρώνα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης εναλλακτικών διατάξεων φύτευσης σε ελάχιστο χρόνο και με μηδενικό κόστος σχεδιασμού.

Είναι αυτονόητο ότι όλες αυτές οι καινοτόμες δυνατότητες του συστήματος προάγουν τη διαδικασία εγκατάστασης ενός δενδρώνα σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού στο χωράφι δίνοντας τη δυνατότητα στον παραγωγό/γεωπόνο να έχει στη διάθεσή του ένα χρήσιμο και ακριβές εργαλείο με το οποίο θα εξοικονομήσει χρόνο αλλά και χρήμα κατά την εγκατάσταση των νέων δενδρώνων.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»

EIP-AGRI

Στόχος του Μέτρου 16 αποτελεί η ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό:

  • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικών εκμεταλλεύσεων) στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων αλλά και καθώς επίσης και
  • την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Μέσα από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν θα δοθεί η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων διεργασιών για:

  • την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων.
  • τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος και εν γένει του κόστους των εισροών για οικονομικό όσο και περιβαλλοντικό όφελος
  • τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων